Vendersgade 65, 7000 Fredericia

Myndighedsprojekt

Byggetilladelse / Myndighedsprojekt

Efter skitseprojektet er færdigt gjort og godkendt er tiden nået til at søge byggetilladelse

Den skal man ansøge ved kommunen

Myndighedssæt til byggetilladelse skal indeholde:

 • Situationsplan, der viser den nye bygning eller tilbygning samt eventuelle eksisterende bygninger. Afstande til skel og andre byggelinjer skal angives ligesom det skal beskrives hvordan terrænet evt. tænkes tilpasset.
 • Fundaments- og en kloakplan, der viser nye fundamenter samt afløbsledninger og brønde for henholdsvis spildevand og regnvand.
 • Grundplan for hver etage med byggeriets mål, opdeling i rum og deres anvendelse samt placering af døre og vinduer.
 • Snittegning med højder, konstruktionsopbygninger så som fugtisolering, varmeisolering mm og farve- og materialevalg
 • Facadetegninger
 • Oplysninger om installationer
 • Energiberegning for nye bygninger, men for tilbygninger er det nok at lave varmetabsberegning eller u-værdi-eftervisning
 • Tilbud på byggeskadeforsikring eller “selvbygger-erklæring”

Hør hvordan Arkitekt-C kan skabe værdi i jeres renovering eller projekt

Ring mig op

I nogle tilfælde kan det og være nødvendigt med:

 • Detailtegninger der viser opbygning af konstruktionen
 • Statiske beregninger
 • Ansøgning om dispensation, landzonetilladelse eller nedrivningstilladelse